Allen Heath

48 channel / 36 bus digital mixer

48 channel / 36 bus digital mixer

48 channel / 36 bus digital mixer

Add-Ons

Tùy chọn bổ sung thêm tính năng

SQ4You App

Ứng dụng đi kèm với bộ SQ

SQ MixPad App

Ứng dụng miễn phí cho IOS và Android

Remote Audio

Tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh

Anh Duy

X
Avatar Mobile
Main Menu x
Avatar Mobile
Danh mục sản phẩm x